Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

9 czerwca 2021

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd spółki Immersion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 02-777 Warszawa, ulica Ciszewskiego numer 15, NIP: 5252716717, REGON: 367821770, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000687033 („Spółka”) zgodnie z art. 399 k.s.h. i 402 § 3 kodeksu spółek handlowych– niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2021 roku na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Miejsce zgromadzenia:

Warszawie w Kancelarii Notarialnej notariusza Roberta Kuskowskiego przy ulicy Pańskiej numer 96 lokal 33.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych zostaje zwołane za pomocą listów poleconych. Zawiadomienie niniejsze zawiera szczegółowy porządek obrad zwoływanego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

 • Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz wyników badania sprawozdania finansowego Spółki przez biegłego rewidenta.
 • Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny     sprawozdania z działalności zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz propozycji Komplementariusza w zakresie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Michałowi Jareckiemu, będącemu Członkiem Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Bartoszowi Rosłońskiemu, będącemu Prezesem Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Annie Olszewskiej, byłemu członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Piotrowi Baczyńskiemu, będącemu Przewodniczącym Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zofii Kłudce, będącej członkiem Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dawidowi Sukaczowi, będącemu członkiem Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.